Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

7311 7825
8463 a4e1
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
2712 691b 500
0463 5bfa
4700 38c1 500
So much
Reposted fromredneck redneck

July 27 2017

3347 5650
Reposted fromarancione arancione viasleeper sleeper
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viasleeper sleeper
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
6248 5d6a
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viaunmadebeds unmadebeds
1136 db82
0441 8d21
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds

May 17 2017

"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl